Mae Pennant Walters yn datblygu cynigion ar gyfer fferm wynt ar safle ym Mynydd y Glyn, 3km i'r gorllewin o Bontypridd.

Mae Pennant Walters yn datblygu cynigion ar gyfer fferm wynt ar safle ym Mynydd y Glyn, i’r gorllewin o Bontypridd yn Rhondda Cynon Taf.

Gan y bydd y fferm wynt arfaethedig yn cynhyrchu mwy na 10MW o drydan fe’i diffinnir fel Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol (DNS). Mae hyn yn golygu y bydd y cais cynllunio yn cael ei gyflwyno i Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru a’i ystyried gan Arolygydd gyda’r penderfyniad terfynol yn cael ei wneud gan Weinidogion Cymru.

Cyflwynodd   i’r Arolygiaeth Gynllunio yn ddiweddar i sicrhau bod yr astudiaethau amgylcheddol priodol yn cael eu cwblhau wrth i’r cynigion gael eu datblygu.

Mae Pennant Walters wedi ymrwymo i hysbysu, ymgysylltu ac ymgynghori trwy’r broses ddylunio a chynllunio, er mwyn sicrhau bod cymunedau a rhanddeiliaid lleol yn cael cyfle i gyfrannu eu barn a helpu i lunio’r cynigion sy’n dod i’r amlwg.

Cefnogaeth polisi

Ym mis Ebrill 2019, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru argyfwng hinsawdd a chyhoeddodd ei Cymru’r Dyfodol: y cynllun cenedlaethol 2040, a fabwysiadwyd ar ddechrau 2021. Mae safle Mynydd y Glyn yn Rhondda Cynon Taf yn gorwedd i’r gogledd o Ardal 9 a Aseswyd ymlaen llaw ar gyfer darparu ffermydd gwynt.

Mae polisi’r llywodraeth, fel y nodwyd yng Nghymru’r Dyfodol: y cynllun cenedlaethol 2040 yn darparu fframwaith polisi cadarnhaol ar gyfer ynni adnewyddadwy. Oherwydd y gefnogaeth bolisi cadarnhaol hon a’r ffaith bod Fferm Wynt arfaethedig Mynydd y Glyn gryn bellter o Fannau Brycheiniog ac unrhyw Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol y mae Pennant Walters o’r farn y gallai’r safle fod yn addas ar gyfer fferm wynt ar y tir. Bydd astudiaethau ac ymchwiliadau pellach yn helpu i sefydlu addasrwydd y safle yn erbyn ystod eang o feini prawf amgylcheddol.

Er bod llawer o Gynghorau Sir yng Nghymru wedi datgan argyfwng hinsawdd, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf wedi nodi nad yw’n gweld unrhyw rinwedd mewn datgan argyfwng ac mae’n canolbwyntio yn lle hynny ar y mesurau sy’n ofynnol i fynd i’r afael ag ef. Mae’r rhain yn cynnwys creu ei gyflenwad ynni cynaliadwy gwyrdd ei hun trwy ffermydd gwynt ac ynni solar, gan sicrhau bod pob cerbyd mor gyfeillgar i’r amgylchedd â phosibl, hyrwyddo mathau mwy cynaliadwy o gludiant fel cerdded, beicio a thrafnidiaeth gyhoeddus, a rhaglen plannu coed.

Example wind turbines