Cynigion

Cynigion

Ar hyn o bryd, mae ein cynigion ar gyfer Fferm Wynt Mynydd y Glyn yn cynnwys:

  • hyd at saith tyrbin gwynt gydag uchder llafn uchaf o 180m
  • tai is-orsaf a thrawsnewidydd
  • ardal adeiladu dros dro
  • swyddfeydd safle adeiladu dros dro
  • padiau craen a cheblau
  • traciau mynediad
  • adeiladu/ gwelliannau ar gyfer mynediad i’r safle

Amcangyfrifir y bydd y Fferm Wynt yn cynhyrchu hyd at 42MW o drydan, sy’n cyfateb i ddarparu digon o bŵer i ddiwallu anghenion trydan blynyddol oddeutu 32,000 o gartrefi.

Dyluniwyd y Fferm Wynt gydag oes weithredol o 30 mlynedd, gan allforio ynni adnewyddadwy i’r Grid Cenedlaethol.

Mae gan Pennant Walters gynnig derbyniol oddi wrth Western Power Distribution am gysylltiad 33kV yn Upper Boat. Byddai’r cysylltiad yn cynnwys 1.5km o linell newydd ar bolion pren a 7.5km arall o dan y ddaear trwy ddwythell yn y rhwydwaith priffyrdd.

Rydym wedi cyflwyno Adroddiad Cwmpasu Amgylcheddol i Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru er mwyn sefydlu’r paramedrau ar gyfer yr Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol (AEA), a fydd yn cyd-fynd â’r cais.  Mae’r adroddiad hwn yn ceisio cytuno ar gwmpas yr astudiaethau sydd eu hangen ag ymgyngoreion gan gynnwys y Cyngor.

Gellir gweld yr Adroddiad Cwmpasu Amgylcheddol yma.

Rydym eisoes wedi cynnal nifer o arolygon amgylcheddol, a oedd yn canolbwyntio ar sefydlu llinell sylfaen o amodau ecolegol ac adaregol cyfredol ar ac o amgylch y safle. Mae’r canlyniadau cychwynnol yn awgrymu bod y safle’n ardal ucheldir nodweddiadol, gyda rhai ardaloedd o gynefin wedi’u dynodi oherwydd eu pwysigrwydd ecolegol.  Mae’r arolygon hyn yn parhau yn 2021-22 a byddant yn rhan o’r AEA. Bydd drafft o’r AEA ar gael fel rhan o’r broses ymgynghori statudol yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Mae gwaith cynnar ychwanegol a wnaed hefyd yn cynnwys asesiad cychwynnol o sŵn, a nododd fod gan y safle’r potensial i ddarparu ar gyfer fferm wynt fasnachol fodern. Cynhelir rhagor o astudiaethau manwl yn awr i sefydlu’r lleoliadau gorau ar gyfer y tyrbinau a fydd yn cael yr effeithiau sŵn lleiaf posibl ar drigolion lleol a derbynyddion allweddol.

Windmills