Safle

Safle

Lleolir y safle o fewn Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf ar lwyfandir yr ucheldir gydag ochrau llethrog serth, 3km i’r gorllewin o Bontypridd.

Fel y diffinnir ar hyn o bryd, mae’r safle’n ymestyn i oddeutu 200 hectar, ac mae’n cynnwys llwyfandir o laswelltir asid lled-well helaeth a ddefnyddir ar gyfer pori. Defnyddir y dirwedd ehangach o amgylch y safle yn bennaf ar gyfer pori gyda choetir conwydd planhigfa yn cael ei reoli ar gyfer coedwigaeth ac aneddiadau trefol bach. Ceir mynediad i’r safle trwy’r briffordd gyhoeddus naill ai o ddociau Abertawe neu Fryste.

Mae angen i ni ystyried nifer o gyfyngiadau wrth inni ddatblygu’r cynlluniau manwl ar gyfer Fferm Wynt Mynydd y Glyn. Mae’r rhain yn cynnwys coedwigaeth, nodweddion tirwedd, safleoedd bioamrywiaeth, Hawliau Tramwy Cyhoeddus, ffyrdd cludo, a Thir Mynediad Agored.

Cynllun cyfyngiadau safle dangosol

 

Yn ystod y flwyddyn, bydd arolygon amgylcheddol yn parhau i gael eu cynnal. Byddant yn ein helpu i nodi’r lleoliad gorau ar gyfer y tyrbinau gwynt.