Safle

Safle

Byddai’r fferm wynt arfaethedig yn cael ei lleoli ar y copa a llethrau uchaf Mynydd y Glyn i’r de o Afon Rhondda. Fel y’i diffinnir ar hyn o bryd, mae’r safle yn ymestyn i ryw 208 hectar, yn cynnwys cynefin ucheldir, yn bennaf glaswelltir wedi’i wella a’i led-wella sydd wedi’i ddefnyddio ar gyfer pori amaethyddol.

Byddai’r cysylltiad grid ag Upper Boat yn cynnwys tua 1.5km o linell newydd ar bolion pren a 7.5km arall o dan y ddaear drwy bibellau yn y rhwydwaith priffyrdd.

Byddai mynediad i safle’r fferm wynt o fynedfa cerbydau adeiladu newydd ei gynnig ar yr A4233 Ffordd Trebanog. Mae’r fynedfa arfaethedig i’r safle tua 1.2km i’r gogledd-ddwyrain o gylchfan yr A4233/A4119. Cynhaliwyd arolygon perthnasol i hysbysu manyleb dylunio’r fynedfa arfaethedig, sy’n cynnwys lôn newydd sy’n troi i’r dde ar yr A4233 fel nad yw traffig sy’n troi i’r dde i mewn i’r safle yn rhwystro traffig y brif ffordd.

Os caiff ei gymeradwyo ac unwaith y bydd y fferm wynt arfaethedig wedi’i hadeiladu, bydd y fynedfa arfaethedig o’r A4233 yn cael ei chadw ar gyfer cerbydau cynnal a chadw arferol a fydd yn ymweld â’r safle yn anaml. Byddai giât ar y fynedfa ar bob adeg arall pan na fyddai’n cael ei defnyddio gan gerbyd cynnal a chadw arferol o bryd i’w gilydd.